Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING TOMOCON VOOR PRODUCT “WEBDESIGN”


1. Definities

1.1 STICHTING TOMOCON VOOR PRODUCT “WEBDESIGN”: webdesign . STICHTING TOMOCON VOOR PRODUCT “WEBDESIGN”: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Stichting Tomocon een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.2. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Stichting Tomocon verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Stichting Tomocon.3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Stichting Tomocon zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Stichting Tomocon is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.4. Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

>de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door Stichting Tomocon;

>de betaling van 100% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.

Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer en al eerder een product heeft afgenomen en betaald.5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Stichting Tomocon zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Stichting Tomocon het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, voor rekening van de opdrachtgever.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Stichting Tomocon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.

5.3 Stichting Tomocon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Stichting Tomocon is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Stichting Tomocon kenbaar behoorde te zijn.6. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.

6.2 Tussentijdse resultaten worden door Stichting Tomocon op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden

medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Stichting Tomocon, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.4 Stichting Tomocon is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Stichting Tomocon van de betreffende functionaliteit of plugin.

6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.


7. Copyright

7.1 Al het door Stichting Tomocon vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Stichting Tomocon niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

7.2 Het eigendom van door Stichting Tomocon verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Stichting Tomocon, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Stichting Tomocon hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Stichting Tomocon gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

7.3 Stichting Tomocon behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Stichting Tomocon bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Stichting Tomocon op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Stichting Tomocon of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Stichting Tomocon.

8.2 Stichting Tomocon is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Stichting Tomocon slechts aansprakelijk voor vervangend schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Stichting Tomocon voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.9. Reclamatie

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 5 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Stichting Tomocon. Indien de reclamatie gegrond is zal Stichting Tomocon deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Stichting Tomocon binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.

Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

9.2 Reclamaties geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.10. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Stichting Tomocon naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.11. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Stichting Tomocon en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Stichting Tomocon volgens afspraak te honoreren.

11.2 De opdrachtgever dient het volledige bedrag van de offerte te voldoen alvorens Stichting Tomocon aan de werkzaamheden zal beginnen.

11.2.1 De betaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Stichting Tomocon de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en Stichting Tomocon kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Stichting Tomocon niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de betaling niet terugvorderen.

11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Stichting Tomocon een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane betaling, vermeerderd met eventuele meerwerkkosten. De opdrachtgever dient binnen veertien dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door Stichting Tomocon overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.

11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Stichting Tomocon een
aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 57,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het incassotarief van GGN.12. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 Stichting Tomocon bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.13. Overig

13.1 Stichting Tomocon zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken
zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Stichting Tomocon

13.2 Wanneer Stichting Tomocon bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever
gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Stichting Tomocon is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.

13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Stichting Tomocon zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

13.4 Stichting Tomocon is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Stichting Tomocon zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


----------------------------
Contact
envelope

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst. Hoe wij cookies gebruiken: Onze cookies zijn volkomen veilig en worden niet gebruikt om uw privégegevens of wachtwoorden te onderscheppen. Ze worden o.a. gebruikt om onze website beter te laten functioneren. Onze cookies hebben verschillende functies: Ze zorgen ervoor dat u efficiënt door de website kunt navigeren. Ze onthouden eventueel uw voorkeuren. Ze helpen ons om de website voor u te verbeteren. Cookies van derde: Cookies worden ook gebruikt voor het bijhouden van statistieken door bijvoorbeeld Google Analytics en social media als Twitter, Facebook en Linkedin om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld. Uitschakelen cookies: U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan. Slotopmerkingen: Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Sluiten